Factuurvoorwaarden

Artikel 1

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene factuurvoorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant. Elke bestelling betekent de aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.

Artikel 2

Alle offertes zijn vrijblijvend en niet bindend voor Formosus.

Artikel 3

Indien de overeengekomen prijzen wijzigingen ondergaan die buiten onze wil vallen, zoals wijzigingen van de prijzen van de toeleveranciers, schommelingen van grondstofprijzen en hulpmaterialen, wijzigingen van de lonen, herwaarderingen van vreemde munten, invoerrechten en vervoerskosten of rentevoeten en dit tot op de dag van de levering, overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Artikel 4

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de aannemer niet. Bij vertraging in de uitvoering van de werken heeft men geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5
De klant zal steeds instaan voor de bewaking en de bewaring van de goederen ondergebracht of geplaatst in onafgewerkte of onbewoonde gebouwen.

Artikel 6

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de opdrachtgever.

Artikel 7

De betalingen dienen te gebeuren volgens de overeengekomen afspraken, hetzij met deelbetalingen volgens vordering der werken, hetzij binnen de 8 dagen na de eindfactuur. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 250) als schadebeding.

Artikel 8

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Artikel 9
Bij niet betaling houden wij ons het recht voor om verdere levering van goederen of diensten stop te zetten tot dat de betalingsvoorwaarden zijn voldaan. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder vooraf-gaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 10

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de aannemer. In afwijking van art. 1583 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het risico gaat echter over op de koper van bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 11

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 40 % van het totaalbedrag van de bestelling.


Artikel 12
Een eventuele beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Formosus wordt uitbetaald. Een overzicht van de afgesloten verzekeringspolissen kan schriftelijk worden opgevraagd. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat Formosus heeft gefactureerd mbt de desbetreffende werf, met een maximum van € 50.000,00.

Artikel 13

In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het arrondissement Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.


Artikel 14

De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze contractsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van toepassing met dien verstande dat de partijen in zodanig geval onderhandelingen opnemen en zich dermate zullen gedragen om de nietige of vernietigbare bepalingen met zoveel mogelijk benaderende bepalingen te doen vervangen en toe te passen.