FACTUURVOORWAARDEN

· De eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden verworpen en zijn niet toepasselijk

· De offertes van de aannemer binden hem slechts voor een periode van 30 dagen, te rekenen vanaf de vermelde offertedatum

· Iedere tijdig geplaatste bestelling wordt als bindend aanzien. Bij een eenzijdige annulatie of opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de prijs inclusief BTW van de aangenomen werken;

· onverminderd het recht van de aannemer op een hogere schadevergoeding mits bewijs van de werkelijk geleden schade

· Ten aanzien van de niet-professionele opdrachtgever is de aannemer een schadevergoeding verschuldigd ingeval van eenzijdige annulatie of opzegging van de overeenkomst door de aannemer, te begroten op 10% van de prijs inclusief BTW van de aangenome werken;

· onverminderd het recht van de consument op een hogere schadevergoeding mits bewijs van werkelijk geleden schade

· Een vertraging in de levering van de materialen of in de uitvoering van de werken is geen grond tot ontbinding, noch kan zij aanleiding zijn tot het vorderen van een eventuele schadevergoedingen,

· onverminderd het recht van de consument om in rechte de ontbinding van de overeenkomst en desgevallend een vergoeding voor de werkelijk geleden schade te vorderen; wanneer de vertraging het gevolg zou zijn van een ernstige tekortkoming van de aannemer.

· De geleverde materialen, de uitgevoerde werken en de inhoud van de facturen worden als aanvaard en goedgekeurd beschouwd, indien zij niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een schriftelijke opmerking per aangetekend schrijven aan de aannemer, binnen een termijn van 8 dagen: na levering van de materialen, uitvoering der werken, respectievelijke ontvangst van de factuur

· Onverminderd het recht van de consument op vrijwaring voor verborgen gebreken in de geleverde materialen


· Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren; en die onvermijdelijk zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan voorzien, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.

· De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van de te schilderen oppervlakten die op abnormale wijze door derden zijn bevuild of beschadigd.Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening.Zij geven de aannemer het recht de herziening of de ontbinding van de overeenkomst te vragen.

· Indien zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken.

· Laat de staat van de werf niet toe om op de voorziene begindatum te beginnen, zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten worden aangerekend.

· Indien andere werken, niet uitgevoerd door de aannemer, de vlotte uitvoering van de werken hinderen zullen de verloren uren worden aangerekend.

· Bij een volledige schorsing door de opdrachtgever na ondertekening van de offerte zal een schadevergoeding van 10% van de offerte worden aangerekend bij een minimum van € 250,-


· Zelfs in geval van een absolute forfait mogen de wijzigende of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever en de bepalingen van de ervoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen onze eventuele bijkomende offertes.

· Alle schade aan het schilderwerk, die niet veroorzaakt werd door de aannemer, zal voor rekening van de opdrachtgever worden hersteld of herbegonnen.

· Gedurende de periode van 3 maanden na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk wetboek; in dien verstande:

· De eventuele verantwoordelijkheid van de aannemer is strikt beperkt tot de rechtstreekse gebreken van het uitgevoerde werk, met dien verstande dat enkel en alleen een verplichting bestaat tot herstel van het uitgevoerde werk, met uitsluiting van eender welke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

· Alle verantwoordelijkheid en elke garantie vervalt bij tussenkomst van een derde in de werken.

· Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen, die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst, onze eigendom. De klant is er slechts de 'houder' van. Wij mogen ze zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen.

· Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer de klant al zijn schulden bij ons heeft gedelgd.

· Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze schade.

· In geval de aannemer dit beroep uitoefent per aangetekend schrijven, wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben genomen op de tweede werkdag na de verzending hiervan.

· Het bedrag vermeld op de tussentijdse vorderingen is betaalbaar binnen 8 dagen na vorderingsdatum.


· Het bedrag op de slotfactuur is betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

· Iedere vertraging in betaling brengt voor de opdrachtgever de verplichting mee, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest aan te rekenen van 15 % van het openstaande bedrag per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum.

· De opdrachtgever kan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire contractuele schadevergoeding eisen van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125.

· Voor de geschillen inzake de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van de hoofdzetel van de aannemer bevoegd.